Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Canvas van Glas ontwerpers. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het webdesign door Canvas van Glas ontwerpers, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met Canvas van Glas ontwerpers verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 31 augustus 2015.

1. Definities
Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
Template Website: een website met als basisontwerp een bestaand ontwerp.
Website op Maat: website met een nieuw, door Canvas van Glas ontwerpers te ontwerpen basisontwerp en verdere voorzieningen zoals beschreven op de website van Canvas van Glas ontwerpers.
Onderhoud van een website: het door Canvas van Glas ontwerpers inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Canvas van Glas ontwerpers een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid
1 Door ondertekening en retourzending van een offerte van Canvas van Glas ontwerpers verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Canvas van Glas ontwerpers en dat hij/zij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
2 Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Canvas van Glas ontwerpers opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie
1 Alle offertes en prijsopgave door Canvas van Glas ontwerpers zijn geheel vrijblijvend.
2 Offertes en prijsopgave door Canvas van Glas ontwerpers blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Canvas van Glas ontwerpers. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Canvas van Glas ontwerpers zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Canvas van Glas ontwerpers niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst
1 Canvas van Glas ontwerpers zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2 De opdrachtgever werkt in voldoende mate mee met het proces van inzicht verkrijgen in de wensen van de opdrachtgever door Canvas van Glas, bijvoorbeeld door het maken van ‘Moodboards’, uitkiezen van voorbeeldwebsites, uitkiezen van kleurenstalen enz. Opdrachtgever is zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid bij het maken van ontwerpkeuzes, en van het feit dat deze keuzes dienen plaats te vinden voorafgaand aan de feitelijke bouwwerkzaamheden.
3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Canvas van Glas ontwerpers het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Canvas van Glas ontwerpers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Canvas van Glas ontwerpers worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Canvas van Glas ontwerpers zijn verstrekt, heeft Canvas van Glas ontwerpers het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5 Canvas van Glas ontwerpers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Canvas van Glas Ontwerpers is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Canvas van Glas ontwerpers de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7 Indien door Canvas van Glas ontwerpers of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
8 Opdrachtgever vrijwaart Canvas van Glas ontwerpers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. Denk bijvoorbeeld aan aangeleverd beeldmateriaal waar copyrightrechten aan vast zitten.
9 Indien de opdrachtgever gedurende de productiefase nieuwe ontwerpvoorstellen wil doorvoeren of het basisontwerp wil wijzigen wordt dit als ‘meerwerk’ beschouwd, en zal dit meerwerk in de factuur worden doorberekend.
10 Browser Compatibiliteit. Voor websites en webshops draagt Canvas van Glas er zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers (Safari, Firefox, Chrome en Microsoft Internet Explorer 9+,), maar Canvas van Glas is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. Canvas van Glas garandeert op generlei wijze dat het gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven. Ook zal Canvas van Glas ‘responsive design’ toepassen met het oog op schaalbaarheid van de website in tablets en telefoons. Geen enkele garantie wordt echter gegeven dat het product op ieder willekeurig scherm uniform en acceptabel wordt weergegeven.
11 Canvas van Glas ontwerpers is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in het functioneren van een opgeleverde site door externe factoren, zoals wijzigingen in de API-functionaliteit van derden, waardoor aanvankelijk wel functionerende koppelingen ophouden met functioneren of zich anders dan bedoeld gedragen.

5. Duur en beëindiging
1 Het ontwerpen van een nieuwe website door Canvas van Glas ontwerpers voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
2 Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Canvas van Glas ontwerpers en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
3 Canvas van Glas ontwerpers heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Canvas van Glas ontwerpers gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
4 Canvas van Glas ontwerpers heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.
5 Canvas van Glas ontwerpers heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.
6 Canvas van Glas ontwerpers heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever zelfstandig of door derden onderhoud heeft verricht of laten verrichten, waarbij gebruikt is gemaakt van software die niet compatibel is met de door Canvas van Glas ontwerpers gebruikte software.
7 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
8 Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

6. Levering en levertijd
1 Canvas van Glas ontwerpers gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
2 Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Canvas van Glas ontwerpers eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever, of kiest de opdrachtgever een bestaande template. Opdrachtgever controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Canvas van Glas ontwerpers. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Canvas van Glas ontwerpers ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Canvas van Glas ontwerpers over tot het voltooien van de volledige website.
3 Mocht Canvas van Glas webdesign onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Canvas van Glas ontwerpers alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Canvas van Glas ontwerpers een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
4 Door Canvas van Glas ontwerpers gemaakte websites worden functionerend op een server aan de opdrachtgever opgeleverd.
5 Met onderhoud van de website of webshop wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen informatie van de opdrachtgever op bestaand pagina’s van de website of webshop nadat deze website of webshop is opgeleverd en afgeleverd aan de opdrachtgever. Ordenen en verwerken van verkregen informatie van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website of webshop nadat deze website of webshop is opgeleverd en afgeleverd aan de opdrachtgever.
Voor het uitvoeren van onderhoud aan, en het maken van nieuwe pagina’s voor een website of webshop geldt een tarief conform de aangeboden offerte van Canvas van Glas ontwerpers.
Klein onderhoud, het wijzigen van woorden, korte teksten en dergelijke, wordt tot 2 weken na oplevering van een nieuwe door Canvas van Glas ontwerpers geleverde website gratis uitgevoerd mits de opzet en inhoud van de website of de diverse onderliggende pagina’s op hoofdlijnen identiek blijven.
6 Opdrachtgevers krijgen van de ontwerpers van Canvas van Glas een aanbod voor een vrijblijvende mogelijkheid tot een onderhoudscontract.

7. Overmacht
1 Indien een der partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal hij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
2 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Canvas van Glas ontwerpers alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Canvas van Glas ontwerpers geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Canvas van Glas ontwerpers tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen
1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
2 Wijzigingen in de tarieven worden door Canvas van Glas ontwerpers minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling
1 Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het ontwerpen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en Canvas van Glas ontwerpers en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
2 De opdrachtgever dient 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen met een maximum van 500,- . Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ondertekening, op de holding van Canvas van Glas ontwerpers: saskia-koster.nl rekeningnummer NL67 TRIO 0197 7293 55 o.v.v. “Aanbetaling”. Canvas van Glas webdesign houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen. Door het doen van de aanbetaling verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden, en met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.
3 De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Canvas van Glas ontwerpers stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
4 Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door Canvas van Glas ontwerpers aan de opdrachtgever een factuur gestuurd zodra er meer dan 1 uur werktijd aan onderhoud kan worden gedeclareerd of wanneer er na het plaatshebben van het eerste onderhoud een half jaar is verstreken. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Canvas van Glas ontwerpers het verschuldigde bedrag te voldoen.
5 In genoemde gevallen behoudt Canvas van Glas ontwerpers zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
6 Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
7 Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door Canvas van Glas ontwerpers een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 10,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
8 Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door Canvas van Glas ontwerpers een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 10.00, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
9 Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
10  Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Canvas van Glas ontwerpers hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
11  Indien Canvas van Glas ontwerpers abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Canvas van Glas ontwerpers het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
12 Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Canvas van Glas ontwerpers heeft voldaan.

10. Copyright
1 Al het door Canvas van Glas ontwerpers vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Canvas van Glas webdesign niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Canvas van Glas ontwerpers gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Canvas van Glas ontwerpers vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Canvas van Glas ontwerpers een contract is aangegaan.
2 Het eigendom van door Canvas van Glas ontwerpers verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Canvas van Glas ontwerpers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Canvas van Glas ontwerpers hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Canvas van Glas ontwerpers gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
3 Canvas van Glas ontwerpers behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Aansprakelijkheid
1 Voorzover Canvas van Glas ontwerpers bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Canvas van Glas ontwerpers weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Canvas van Glas ontwerpers op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Canvas van Glas ontwerpers of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Canvas van Glas ontwerpers.
2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Canvas van Glas ontwerpers slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Canvas van Glas ontwerpers voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
3 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Canvas van Glas ontwerpers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
4 Canvas van Glas ontwerpers is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
5 De opdrachtgever dient Canvas van Glas ontwerpers terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Canvas van Glas ontwerpers geleden schade.
6 Canvas van Glas ontwerpers is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden. Hierbij is het niet van belang of de schade ontstaan is door onoordeelkundig handelen van betrokkenen dan wel veroorzaakt wordt door tekortkomingen aan software die door Canvas van Glas ontwerpers voor onderhoudswerkzaamheden is geadviseerd, dan wel veroorzaakt wordt door het gebruik van andere software dan welke door Canvas van Glas ontwerpers is geadviseerd.
7 Canvas van Glas ontwerpers is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld t.b.v. hosting.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen
1 Canvas van Glas ontwerpers noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. Reclameren
1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Canvas van Glas ontwerpers, waarna Canvas van Glas ontwerpers deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Canvas van Glas ontwerpers binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
2 Reclameren schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

14. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
1 Canvas van Glas ontwerpers behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

15. Overig
1 Canvas van Glas ontwerpers zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Canvas van Glas ontwerpers.
2 Wanneer Canvas van Glas ontwerpers bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting provider stelt.
3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Canvas van Glas ontwerpers zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
4 Canvas van Glas ontwerpers is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De ontwerpers van Canvas van Glas behouden zich het recht voor om schermafbeeldingen te maken en te gebruiken van de opgeleverde website om nieuwe opdrachten te verwerven.
5 Canvas van Glas ontwerpers behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Canvas van Glas webdesign te plaatsen op de openingspagina van de opgeleverde website.
6 Canvas van Glas ontwerpers behoud zich het recht voor de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, evenals diverse aangeschafte software of plugins, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht
1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Canvas van Glas ontwerpers en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
3 Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Amsterdam aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door Canvas van Glas ontwerpers met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Canvas van Glas ontwerpers beslissend.
Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Canvas van Glas ontwerpers: http://www.canvasvanglas.nl/voorwaarden. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.